O autorech

  • Jak vznikal Czechkid

Původní koncepce internetové stránky zabývající se identitou a rozdíly způsobem, jakým k tomu přistupuje Czechkid, byla vytvořena britským profesorem Chrisem Gainem na Univerzitě v Chichesteru. První podobnou stránkou byl Britkid. Chris pak vedl projekt Evropské unie zaměřený na vývoj stránek Spanishkid a Swedkid, a pak pracoval, ještě před zahájením přípravy projektu Czechkid, jako poradce při práci na stránce Dutchkids. Mezi jeho další práce na původní koncepci ve Velké Británii patří internetová stránka založená na stejných zásadách, ale zaměřená na studenty pedagogiky - Talking Race – a stránka zacílená na mladé lidi a zabývající se šikanou - Coastkid.

Czechkid pak vznikal na základě široké spolupráce mezi studenty a zaměstnanci Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Katedry studií občanské společnosti a odborníků z akademického světa i neziskového sektoru.
Czechkid by nevznikl bez finanční podpory Evropského sociálního fondu spravovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a bez finanční a organizační pomoci Britské rady.

Dík patří všem, kteří se na jeho vzniku podíleli.

  • Autor námětu

Chris Gaine je profesorem aplikované sociální politiky na univerzitě v Chichesteru, přičemž předtím působil jako středoškolský učitel. Má diplomy z univerzit v Surrey, Bristolu, Bathu a Londýně.
Prováděl mnoho výzkumů a rozsáhle publikoval zkušenosti etnických menšin mimo větší městské oblasti. Tuto práci vykonával jménem mnoha státních orgánů, ale nejvíce se zajímal o dopady na školství. Text No Problem Here (Hutchinson, 1987) je stále považován za průkopnické dílo, které následovaly publikace Still No Problem Here (Trentham, 1995) a Gender, ‘Race’ and Class in Schooling (Falmer, 1999). V listopadu 2006 mu vyšly dvě nové knihy: We’re All White Thanks (Trentham) a Kids in Cyberspace: teaching anti-racism using the Internet in Britain, Sweden and Spain (Symposium Books). Kromě toho byl členem kolektivu autorů pracujících na publikaci Equality Assurance organizace Runnymede Trust (1993) a Training for Equality vydavatelství Longman (1993).

  • Editor a vedoucí realizačního týmu Czechkid

Dana Moree vystudovala obor Pastorační a sociální práce na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dále pak obor Obecná antropologie na Fakultě Humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.
Od roku 1998 se věnuje interkulturní pedagogice nejprve na Jaboku – Vyšší sociálně pedagogické a teologické škole, dále pak v letech 1998 – 2003 ve Sdružení Salem. Od roku 2004 pracuje na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Katedře oboru Občanský sektor jako asistent pro oblast multikulturní výchovy. V roce 2008 obhájila disertační práci na téma „How teachers cope with Social and Educational Transformation; Struggling with Multicultural Education in the Czech Claassroom“ na University of Humanistic v Utrechtu.
Kromě akademické činnosti se věnuje tématu setkávání kultur i v rámci kurzů a seminářů zaměřených hlavně na česko-německou oblast v Institutu PONTES.

  • Design

Peter Robert Smith je návrhář / ilustrátor / animátor na volné noze. Od roku 2001 je klíčovým členem týmu, jenž vytvořil internetové stránky Britkid, Coastkid, Talking Race, Spanishkid, Dutchkids, a nyní i Czechkid. Jeho internetová stránka a animace pro společnost Burts Chips vyhrály ceny za reklamu Cream Award a Roses Advertising Award. Kromě toho pracoval pro mnoho významných značek, například L’Oreal Paris, Toshiba, Morphy Richards atd.

  • Webmaster

Damien Wiles byl jakýmsi "mechanikem" stránek Britkid jakož i dalších obdobných stránek a to od roku 2001, kdy naprogramoval interaktivní editační systém, který umožnil jednotlivým autorům simultánní editační práci. Pestré zkušenosti v oblasti programování využívá i na místě síťového analytika a specialisty přes digitální média na Univerzitě v Chichestru, kde pracuje od roku 1995.

  • Korektury českých textů

Vladimír Kříž vystudoval Filosofickou fakultu v Praze, pracoval nejprve jako učitel na několika středních školách v Příbrami. V letech 1991-1994 působil jako ředitel Školského úřadu Příbram, později jako vrchní ředitel pro správu regionálního školství na MŠMT. Do loňského roku pracoval ve funkci ředitele gymnázia Příbram a v současnosti je ředitelem příbramské pobočky Vysoké školy evropských a regionálních studií České Budějovice.

  • Korektury anglických textů

Craig Duncan je editorem dvouměsíčníku Britské rady v České republice LINK. Absolvoval Univerzitu v Aberdeen a posledních pět let žije a pracuje v Praze. Jeho články pro místní média se zabývají především multikulturními iniciativami, dále pak filmy a moderní hudbou. Předtím, než se odstěhoval do Prahy, žil v Číně, Austrálii a Polsku.

  • Realizační tým

Bělohlávková Jana v současné době dokončuje bakalářské studium na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.
Od roku 2002 se věnuje interkulturnímu vzdělávání v neziskové organizaci AFS Mezikulturní programy. Většina jejích dalších mimostudijních aktivit je zaměřena na komunikaci a interkulturní spolupráci (vedení seminářů a workshopů v rámci neziskového sektoru, práce v teambuildingové agentuře, účast na seminářích a workshopech).
Autorka postavy:
Ali
Spoluautorka textu:
Hlášky

Burgetová Eva vystudovala Právnickou fakultu UK a Západoevropská studia na Fakultě sociálních věd téže univerzity. S MKC Praha spolupracuje od léta 2005; podílela se na přípravě letního mezinárodního workshopu o migraci v srpnu 2005 a spolupracuje s www.migraceonline.cz.
Autorka textu:
Masmédia a zobrazování cizinců a menšin

Buriánek Jan vystudoval učitelství na Pedagogické fakultě UK, je doktorandem oboru Pedagogika na FF UK. Věnuje se problematice vzniku a vývoje skupinových stereotypů ve školním vzdělávání. Pracuje pro organizaci Člověk v tísni, o.p.s. jako lektor interkulturního vzdělávání, průřezových témat a tvorby školních vzdělávacích programů. Je editorem a spoluautorem příruček Interkultruní vzdělávání nejen pro středoškolské pedagogy (2002) a Interkulturní vzdělávání II (2005). Příležitostně spolupracuje na dalších projektech s multikulturní či sociální tematikou.
Spoluautor textu:
Xenofobie

Cakl Ondřej dlouhodobě monitoruje činnost pravicových extremistů, jeho fotografie a videozáznamy významně pomáhají mapovat extremistické spektrum v ČR. Pořádá a vede semináře s tematikou neonacismu a pravicového extremismu. Články s uvedenou tematikou publikuje v tisku. Dlouhodobě spolupracuje se společností Člověk v tísni. Od roku 2004 sleduje také neonacistické aktivity v Německu a spolupracuje s několika německými antirasistickými organizacemi. Je předsedou občanského sdružení Tolerance a občanská společnost.
Spoluautor textu:
Neonacismus

Čejka Marek je právník a politolog. Působí na Ústavu mezinárodních vztahů a přednáší mj. o problematice Blízkého východu. Publikoval knihy Izrael a Palestina (2005), Encyklopedie blízkovýchodního terorismu (2007) a Judaismus a politika v Izraeli (2009).
Autor textu:
Češi a Židé
Spoluautor textu:
Islám

Dušek Pavel P. studoval teologii se zaměřením na religionistiku v Praze a na Joh. Wolfgang Goethe Universität ve Frankfurtu nad Mohanem, kde se věnoval rovněž kulturní antropologii a pastorační psychologii. Poté navázal studiem psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Specializuje se na psychologii a hermeneutiku náboženství. Zabývá se především technikami sebeovlivňování v náboženském prostředí (meditace, jóga, změněné stavy vědomí, šamanský tranz), pastorační psychologií a psychopatologickými jevy ve světě náboženství.
Autor textů:
Náboženská identita
Náboženský prožitek
Nové náboženské směry

Fedyuk Olena vystudovala Předkarpatskou univerzitu na Ukrajině (bakalářské studium anglického jazyka a světové literatury), Kansaskou univerzitu (magisterský diplom ve studiích domorodých národů) a Středoevropskou univerzitu (magisterský diplom ve studiích nacionalismu). Při svém výzkumu se zaměřila na úlohu populární kultury při vytváření identity etnických a sociálních většin a menšin, problémy veřejného potlačování menšin prostřednictvím filmů, literatury a masových médií, způsoby vyjádření a kulturního osvojování v médiích a populární kultuře. V současné době pracuje na veřejném obrazu ukrajinské pracovní imigrace na Ukrajině i v zahraničí a jeho působení a vyjádření. Kromě toho dochází na doktorandské studium na Katedru sociologie a sociální antropologie Středoevropské univerzity.
Autorka příběhu:
Ukrajinské matky v cizině

Gabalová Dana vystudovala Fakultu architektury na Slovenské vysoké škole technické (dnes Technická univerzita) v Bratislavě. V Praze žije od roku 1995. Vedla kurzy kreslení pro děti mladšího školního a předškolního věku (Studio HaF, British International School in Prague), od roku 2000 dělá externí lektorku VKC ŽMP, podílela se na realizaci výstav Zmizelí sousedé a Neztratit víru v člověka... – Protektorát očima židovských dětí. V letech 2003 – 2005 vedla vzdělávací projekt o národnostech v ČR „Asi-milovaní?“. Od února 2006 pracuje ve VKC ŽMP jako koordinátor vzdělávacích programů a lektor.
Autorka textu:
Slováci v České republice

Günter Vladislav vystudoval obor obecná antropologie na Fakultě humanitních studií UK v Praze a v současné době začíná doktorské studium etnologie na Fakultě filosofické Západočeské university v Plzni.
Od roku 1997 se věnuje problematice inter-kulturních vztahů a pohybů v rámci společnosti (bulharské, české), od roku 1999 též problematice uprchlictví a migrace.
Má za sebou několik dlouhodobých zahraničních misí (Bulharsko, Albánie, Kosovo, Gruzie), věnuje se psaní odborných textů a přednáškové činnosti o oblasti migrace a integrace cizinců. Od roku 2001 pracuje jako sociální pracovník v oblasti integrace azylantů a cizinců v neziskovém sektoru. Roku 2003 spoluzaložil občanské sdružení Centrum pro integraci cizinců, jehož je nyní projektovým manažerem.
Autor textů:
Pobyt cizinců a jejich integrace v České republice
Spoluautor textů:
Cizinci na trhu práce v České republice
Kde se tu berou cizinci

Günterová Tereza vystudovala obor Sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
V letech 2000 - 2005 pracovala jako dobrovolnice a sociální pracovnice s žadateli o azyl v Poradně pro uprchlíky. Po ročním působení ve Vzdělávacím centru pro veřejnou správu ČR se opět vrátila k problematice migrace v o. s. META – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů, které poskytuje sociální poradenství zaměřené na oblast vzdělávání.
Kromě jiného se opakovaně účastnila akcí pořádaných v rámci vládní kampaně proti rasismu a spolupracovala s Člověkem v tísni na projektu Varianty při přípravě studijních materiálů.
Autorka textu:
Kde se tu berou uprchlíci
Uprchlické tábory

Hlavničková Petra vystudovala Učitelství 1. stupně na ZČU v Plzni. V současné době pracuje v neziskové organizaci META o.s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů, kde se zaměřuje na podporu dětí cizinců ve věku základní školní docházky při jejich začleňování do českého vzdělávacího systému. Zároveň působí na školách jako asistentka pedagogů a lektorka češtiny pro cizince. Podílí se na tvorbě metodických materiálů souvisejících s touto problematikou.
Spoluautorka textu:
Čeština jako cizí jazyk

Holcmanová Kateřina vystudovala bakalářské studium na Fakultě humanitních studií a v současné době zde dokončuje magisterské studium, obor Občanský sektor.
Od roku 2005 se podílí na organizaci úspěšného projektu konference Studenti pro venkov a dalších akcích, které pořádá sdružení Podblanickem, o.s.
V roce 2005 se díky projektu Czechkid začala věnovat tématu multikulturní výchovy na středních školách.
Pracuje pro internetový portál Atlas.cz jako marketingová manažerka pro interní a externí komunikaci.
Autorka postav:
Olga
Jami

Holý Jiří vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor biologie - chemie. Řadu let působil jako pedagog na středních školách, několik let ve funkci ředitele okresního školského úřadu. Od roku 2001 pracuje na Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje jako vedoucí správního a organizačního oddělení. Od poloviny devadesátých let se zabývá problematikou multikulturní výchovy a ochrany lidských práv.
Autor textu:
Nostrifikace

Hošek Pavel studoval teologii a religionistiku na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, kde pracuje jako odborný asistent na katedře religionistiky. Zabývá se vztahem teologie a religionistiky, problematikou náboženského pluralismu a mezináboženského dialogu. Je autorem monografií C.S.Lewis: mýtus, imaginace a pravda (2004) a Na cestě k dialogu. Křesťanská víra v pluralitě náboženství (2005).
Autor textů:
Křesťanství v České republice
Manželství a rodina v islámu
Náboženské tradice a současnost
Spoluautor textu:
Projevy domácího násilí v různém kulturním prostředí

Hradečná Pavla absolvovala Právnickou fakultu Karlovy university v Praze (téma diplomové práce: Azylová politika České republiky v kontextu mezinárodního práva). Od roku 1999 působí ve Sdružení pro integraci a migraci, v současné době na pozici programové ředitelky. V průběhu let publikovala řadu odborných článků a studií na téma imigrace, integrace a azylu (problematika přístupu cizinců ke vzdělání, žadatelé o mezinárodní ochranu v České republice na trhu práce, otázky správního vyhoštění či kapitoly o cizincích do zpráv o stavu lidských práv) a jako spoluautorka se podílela i na vydání knihy Dějiny Albánie (nakladatelství Lidové noviny). V minulosti byla členkou Výboru proti mučení, šest let působila i v předsednictvu Českého helsinského výboru. Od roku 2007 je členkou Rady vlády pro lidská práva a Výboru pro práva cizinců při této radě.
Autorka textu:
Státní integrační program

Janebová Eva působí jako odborná asistentka na Katedře pedagogiky a vyučuje zahraniční studenty v programu Eastern and Central European Studies na FF UK. Dále působí jako Liaison FF UK pro Council for International Education Exchange. Zaměřuje se především na problematiku interkulturního vzdělávání a mezinárodního vzdělávání (international education). Absolvovala výzkumné pobyty na University of Minnesota a Columbia University. Spolupracovala s neziskovými organizacemi jako: Step by Step ČR, MKC Praha a Varianty.
Autorka textu:
Inkluzivní vzdělávání: Kdo, co, jak a proč?

Jirků Gabriela vystudovala Institut tropů a subtropů Zemědělské univerzity v Praze a Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.
Od roku 2005 pracuje v Nadaci rozvoje občanské společnosti. Zde se věnuje programům zaměřeným na děti a mládež.
Zajímá se o problematiku firemního dárcovství.
Autorka postavy:
Pavla
Spoluautorka textu:
Projevy domácího násilí v různém kulturním prostředí

Kalibová Klára vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a v současné době je doktorandkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V roce 2009/2010 pobývala v rámci Fulbright-Masarykova stipendia v několika nevládních organizacích zabývajících se extremismem a násilným rasismem v USA. Založila neziskovou organizaci In IUSTITIA, která se jako první svého druhu výlučně zabývá poskytováním právní pomoci obětem násilí z nenávisti.
Autorka textů:
Antirasistické skupiny
Diskriminace
Násilí z nenávisti I.
Násilí z nenávisti II.
Neonacismus
Veřejný prostor versus rasistické a neonacistické skupiny

Kintlová Petra je studentkou oboru Obecná antropologie na FHS Karlovy univerzity a v současné době pracuji jako výzkumnice pro organizaci Člověk v tísni.
Autorka příběhu:
Můj třetí domov je v Česku

Kocourek Jiří vystudoval obory sociologie a vietnamistika na Filozofické fakultě UK v Praze, studoval na Národní univerzitě v Hanoji. Zabývá se problematikou interkulturní komunikace a integrace cizinců v ČR. Na toto téma provozuje lektorskou činnost na různých stupních a úrovních škol včetně univerzit a pro další cílové skupiny. Zabývá se aplikovanou sociologií se zaměřením na společensko-sociální problematiku a problematiku mezilidských vztahů. Je členem různých projektových a výzkumných týmů soukromých, nevládních i vládních organizací. Je autorem různých publikací a analýz na daná témata. Je akreditovaným mediátorem Asociace mediátorů ČR. Je členem OS Klub Hanoi, zakládajícím členem OS SOCIOPOLIS (www.sociopolis.cz) a členem Rady Asociace mediátorů ČR (www.amcr.cz).
Autor textů:
Otázka času a vztahů mezi generacemi - zamyšlení
Práva národnostních menšin a výuka cizích jazyků v České republice
Vietnamci v České republice
Spoluautor textů:
Cizinci na trhu práce v České republice
Česká republika a multikulturalismus
Interkulturní komunikace
Kulturní identita
Kultura a kulturní rozdíly
Občanství a multikulturní výchova
Třídy pro jazykovou přípravu

Kopecká Laura vystudovala polštinu a ukrajinštinu na FF UK. Od roku 2003 se zabývá ukrajinskou emigrací ve Spojených státech, která je i tématem její disertace. Překládá a tlumočí z polštiny a ukrajinštiny. Píše pro Plotki – rumours around the bloc a Kulturní týdeník A2. Spolupracuje na projektu „Kolik cest vede a Florenc?“ Multikulturního centra. Momentálně řídí rozvojové projekty zaměřené na Moldavsko a Srbsko.
Autorka textu:
Ukrajinci (nejen) v České republice

Košák Pavel absolvoval obor teologie na CMTF UP v Olomouci. Pracuje ve společnosti Člověk v tísni, o.p.s. na pozici koordinátora vzdělávacího programu Varianty. Věnuje se především interkulturnímu vzdělávání, problematice inkluze, sociálním a náboženským tématům spojeným se vzděláváním jako lektor a spoluautor metodických materiálů pro pedagogy. Pracoval také jako socioterapeut a sociální pracovník. Od prosince 2004 je členem rady o. s. Fokus Praha – sdružení pečující o lidi se zkušeností s duševní nemocí.
Autor textu:
Vyloučené lokality
Spoluautor textu:
Práva národnostních menšin a výuka cizích jazyků v České republice

Kubalíková Marie vystudovala Fakultu humanitních studií, obor studium humanitní vzdělanosti a absolvovala v roce 2002 bakalářskou prací Přijímání menšin většinovou společností se zřetelem na neslyšící. V roce 2002 pokračovala studiem oboru Občanský sektor opět při FHS UK, které zakončila diplomovou prací Fundraising v Olivově nadaci. Během studia pracovala jako lektorka anglického jazyka v Kulturním centru 12 v Praze-Modřanech.
Autorka postav:
Magda
Suong

Látalová Eva studovala na Univerzitě Hradec Králové, obor Management cestovního ruchu. V průběhu studia absolvovala čtvrtletní stáž na německé univerzitě v Koblenzi a zapojovala se do aktivit spojených se zajištěním filmových a hudebních festivalů. Poslední čtyři roky se věnuje činnosti v nestátních neziskových organizacích, dva a půl roku pracovala v Nadaci rozvoje občanské společnosti v oddělení evropských programů. V roce 2006 dokončila studium oboru Občanský sektor na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, v průběhu kterého se zapojila do výzkumu Indexu občanské společnosti v České republice a do vytváření multikulturního projektu Czechkid.
Autorka postav:
Andrea
Daniel
Spoluautorka textů:
Generalizace v komunikaci a předsudky
Hlášky

Laurenčíková Klára vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze, v současné době zde působí jako doktorandka. Profesní dráhu začínala jako vychovatelka a koordinátorka týmu v Jedličkově ústavu a škole v Praze, pracovala pro neziskové organizace Charita a Člověk v tísni. V letech 2007-8 řídila oddělení sociálně právní ochrany dětí ministerstva práce a sociálních věcí, v letech 2008-9 byla náměstkyní ministra školství, mládeže a tělovýchovy, vedla skupinu sociálních programů ve školství.
Spoluautorka textu:
Inkluzivní vzdělávání: Kdo, co, jak a proč?

Mašková Zdeňka absolventka učitelského studia ruština – psychologie na Filozofické fakultě UJEP Brno a angličtiny – anglické literatury na Pedagogické fakultě UK Praha. Účastnila se programu J. W. Fulbright High School Teacher Exchange Program v Marylandu, USA.
Pracovala nejprve jako učitelka cizích jazyků na gymnáziích Středočeského kraje, od roku 2000 jako zástupce ředitele Pedagogického centra Střední Čechy (multikulturní výchova, výchova k lidským právům, jazykové vzdělávání, vzdělávání v evropských záležitostech). Od roku 2005 působila v Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, Příbram a konečně od července 2006 pracuje jako odborný referent MŠMT, odbor pro mládež (mezinárodní spolupráce včetně bilaterálních dohod pro oblast mládež, Rada Evropy, zástupce ČR v ad hoc expertní skupině Evropské komise na uznávání výsledků neformálního a informálního vzdělávání).
Spoluautorka textu:
Třídy pro jazykovou přípravu

Medová Šárka má několikaleté zkušenosti s výukou v mateřské škole. V současné době je headteacher ve školce, jejíž program probíhá v angličtině s rodilými mluvčími. Zároveň dokončuje diplomovou práci na téma Adaptace dětí na prostředí anglické mateřské školy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.
Autorka textu:
Bilingvismus

Moree Dana Vystudovala obor Pastorační a sociální práce na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dále pak obor Obecná antropologie na Fakultě Humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.
Pracovala nejprve na Jaboku – Vyšší sociálně pedagogické a teologické škole. V roce 2004 nastoupila na Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze na katedru studií občanské společnosti. V roce 2008 ukončila doktorské studium na Univerzitě humanistiky v Utrechtu. Je editorkou portálu pro multikulturní výchovu www.czechkid.cz. Co se výzkumných aktivit týče, zaměřuje se na oblast propojení společenských změn a školského systému – např. v publikaci How Teachers Cope with Social and Educational Transformation.
Kromě akademické činnosti se věnuje tématu setkávání kultur i v rámci kurzů a seminářů zaměřených hlavně na česko-německou oblast v Institutu PONTES.
Autorka postavy:
Tim
Autorka textu:
Co je Czechkid a jak s ním pracovat
Multikulturní výchova
Integrace a asimilace
Spoluautorka textů:
Cizinci na trhu práce v České republice
Česká republika a multikulturalismus
Generalizace v komunikaci a předsudky
Interkulturní komunikace
Kulturní identita
Kultura a kulturní rozdíly
Občanství a multikulturní výchova

Moree Peter vystudoval teologii na univerzitě v Utrechtu a v Praze. Od roku 1993 působí na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy jako vědecký pracovník a pedagog. Zabývá se především českými církevními dějinami a dějinami náboženství 19. a 20. století. Jeho specializací je vztah náboženství a nacionalismu a dále pak náboženství ve vztahu k totalitnímu režimu. Je autorem monografie: Preaching in 14th century Bohemia. The life and ideas of Milicius de Chremsir (+1374) and his significance in the historiography of Bohemia (1999).
Od roku 2000 je zapojen do projektů zabývajících se náboženskými a etnickými konflikty především na Balkáně a to ve spolupráci s holandskými neziskovými organizacemi.
Autor textů:
Česko-německé vztahy
Národnost

Radostný Lukáš vystudoval obor Obecná antropologie na Fakultě humanitních studií UK v Praze a v současné době dokončuje doktorské studium etnologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
V letech 2003-2006 se věnoval terénním výzkumům v sociálně vyloučených lokalitách na Slovensku a v České republice. Od roku 2006 je zaměstnán ve sdružení META o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů, kde se nejprve věnoval poradenství cizincům v oblasti vzdělávání a koordinaci dobrovolnické skupiny. Od roku 2008 se zaměřuje na rozvoj aktivit zaměřených na podporu pedagogů při začleňování a vzdělávání žáků cizinců.
Spoluautor textů:
Kde se tu berou cizinci
Kde se tu berou uprchlíci
Pobyt cizinců a jejich integrace v České republice

Richterová Daniela vystudovala Vyšší odbornou školu informačních studií, obor Informační management, v současné době dokončuje studium na FF UK - Ústav informačních studií a knihovnictví. V letech 2001-2005 pracovala v Multikulturním centru Praha jako koordinátorka projektů se zaměřením na informační služby a rozvoj multikulturních aktivit ve veřejných knihovnách. Blíže se věnovala především projektu Rozmanitost do knihoven, v jehož rámci připravovala interkulturní semináře a konference pro knihovníky, lektorovala a editovala první publikaci věnovanou multikulturnímu knihovnictví v ČR "Knihovny pro všechny". V současné době pracuje v Informačním centru OSN v Praze.
Autorka textu:
Globalizace
Spoluautorka textu:
Xenofobie

Šindelářová Jaromíra na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem v r. 1984 ukončila studium učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 5.-12. ročník se specializací český jazyk a literatura, německý jazyk, ruský jazyk a hudební výchova. V r. 1986 získala v oboru český jazyk titul doktor pedagogiky (PaedDr.). Samostatnou vědeckou přípravu absolvovala v letech 1998-2001 v Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky a v oboru český jazyk získala vědeckou hodnost kandidáta věd (CSc.).
Po dvacetileté praxi středoškolské profesorky působí v současné době jako odborná asistentka na katedře bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem. Po vstupu naší republiky do EU se začala soustavněji zabývat výukou češtiny jako cizího jazyka. V rámci grantů zabývajících se touto tematikou připravuje učitele v praxi i studenty učitelství na multietnickou situaci v našich školách. Je členkou AUCCJ (Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka), spolupracuje s Radou Evropy při vytváření podmínek pro žáky-cizince.
Autorka textu:
Čeština jako cizí jazyk

Šístek Martin student Pedagogické fakulty University Karlovy v Praze obor dějepis - společenské vědy, středoškolský učitel.
Dlouhodobě se zabývá filosofickými aspekty homosexuality a vztahy mezi homosexualitou, vírou a náboženskými společnostmi.
Autor textu:
Homosexualita

Vojtíšek Zdeněk přednáší religionistiku na Univerzitě Karlově (Husitské teologické fakultě a Evangelické teologické fakultě). Zabývá se současným duchovním životem, především problematikou náboženských menšin. Kromě jiných knih je autorem i Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice (2004).
Autor textu:
Islám

Wagner Peter vystudoval fyziku v Tybinkách a v Kostnici v Německu. Od roku 1993 působí v Praze v oblasti výzkumu trhu. Ve stejné době se začal zabývat jazykem a kulturou Romů. Od roku 1994 pracuje v redakci časopisu romistických studií Romano džaniben v oblasti správy a styku se zahraničím, od roku 2006 je jeho šéfredaktorem. Účastnil se několika terénních výzkumů zaměřených na dialektologii romského jazyka. V doktorandském studiu na Filozofické fakultě univerzity Karlovy se specializuje na olašský dialekt romštiny.
Autor textů:
Mýty a stereotypy o Romech
Romové – asimilace nebo integrace
Romština
Spiritualita Romů v České republice

Zhřívalová Petra absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1997, v roce 2006 získala doktorát v oboru Sociologie – Veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, tématem její disertační práce byla analýza současné politiky vlády ČR vůči Romům jako politický proces. Od roku 1996 působila v různých projektech zaměřených na pomoc příslušníkům romských komunit, učila také na Romské střední škole sociální v Kolíně a na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, na katedře Občanský sektor.
Autorka textů:
Rasismus a rasové předsudky

 
See this page in English