Co je Czechkid a jak s ním pracovat?

Czechkid je především komplexním nástrojem pro zavedení multikulturní výchovy (dále jen MKV) do škol. Rádi bychom vás tímto seznámili s jeho teoretickými východisky a také bychom vám rádi poradili, co všechno můžete v Czechkid najít.

Jednou z nezbytných podmínek pro pozitivní výsledky multikulturní výchovy je reflektovaná životní sociální zkušenost žáka. Multikulturní kontakt je záležitost veskrze praktická. Dochází zkrátka k setkání jednotlivců z různých kulturních prostředí, ti k sobě mohou cítit zpočátku nejrůznější pocity: mohou být na sebe zvědaví, mohou se zpočátku odmítat, nemusí zdaleka druhému rozumět. V rámci multikulturní výchovy by se o sobě měli něco dozvědět, učit se spolu efektivně a adekvátně komunikovat.
K tomu jsou potřeba tři základní věci. Zkušenost se situací setkání lidí z různých kultur, reflexe těchto setkání a sebereflexe v multikulturním prostředí. Kulturu v projektu chápeme zároveň ve vztahu k sociálnímu prostředí, ve kterém „naše postavy“ žijí.
Právě reflexe setkání a sebereflexe v multikulturním prostředí se Czechkid snaží zprostředkovat. Ať již máme multikulturní zkušenosti nebo ne, můžeme spolu s postavami reflektovat jejich zkušenosti, můžeme se spolu s nimi zamýšlet nad těmi vlastními. Kromě toho se o konkrétních postavách a jejich životní situaci můžeme něco nového dozvědět.

Dříve, než se do takového zamýšlení pustíme, je potřeba také říci, jak Czechkid pracuje s pojmem kultura. Jinými slovy – jak poznám, že teď právě jsem v situaci, kdy dochází k interkulturnímu kontaktu? Poznám to podle jiné barvy pleti, jiného chování ve stejné situaci, nebo jiných hodnot? To je samozřejmě otázka, která zaměstnává vědce i praktiky už mnoho desítek let.
Czechkid se s tímto tématem snaží vypořádat prakticky. Kultura je zde pojímána prizmatem tzv. transkulturního přístupu, který tvrdí, že v dnešním globalizovaném světě nejsou zdaleka jen státní hranice tím, co od sebe odlišuje jednotlivé kultury. Každý z nás se cítí být členem mnoha skupin – sociálních, profesních, náboženských, máme svou rodinu, město, region, klub…..atd. V každé z těchto skupin se učíme fungovat, každá má svá pravidla, hodnoty, zkrátka způsob, jak se věci dělají. Tyto sociální vazby a podmíněnosti chceme v Czechkid propojit zároveň na poznávání lidí z jiných sociálních a kulturních prostředí i jedinců z jiných zemí. Interkulturním kontaktem tedy rozumíme stejně tak kontakt českého a německého anarchisty jako českého anarchisty a českého úředníka. S velkou pravděpodobností totiž konkrétní lidé v obou případech narazí na to, že si v něčem rozumět budou a v něčem zkrátka ne. A právě o to jde. V multikulturní výchově jsme schopni řešit situace, kdy je na obou stranách dobrá vůle a kdy kulturní (nebo sociální) rozdíly neumožňují najít společnou cestu.

Co v Czechkid najdete?

  • Postavy

K multikulturní výchově lze přistupovat nejrůznějším způsobem s cílem přispět k vytvoření pluralitní společnosti zahrnující množství odlišných sociokulturních skupin. Pro Czechkid jsme vycházeli z toho, že schopnost obstát v multikulturním prostředí se nejlépe trénuje na osobních zkušenostech. Právě to byl hlavní důvod, proč jsme zvolili formu dětských postav, které z tohoto prostředí pocházejí.
Postavy, které vám Czechkid přináší, jsou úplně normální mladí lidé, kteří se potýkají s životními situacemi, které odpovídají jejich životní zkušenosti.
Rádi bychom upozornili na to, že ač mohou postavy z Czechkid svádět k tomu hledat v nich reprezentanty nějakých konkrétních skupin, tak jimi nejsou a to zcela záměrně. Nelze vytvořit postavu obecného Čecha, fotbalisty, nimroda nebo kohokoli jiného. Pokud má naše postava nějaké konkrétní zážitky, zkušenosti, bolístky, radosti, pokud se s ostatními hádá, hašteří, zamilovává a zase odmilovává, pak je to unikátní lidská bytost s unikátní životní zkušeností. A právě takové postavy bychom vám rádi nabídli. Prosíme tedy, abyste za Olgou nehledali Ukrajince v Čechách, za Pavlou děti z rozvedených rodin nebo za Danielem typického Roma. Nejsou jimi právě tak, jako jimi není nikdo z těch Ukrajinců, rozvedených nebo Romů, které dnes a denně potkáváme.

Co tedy Czechkid přináší, pokud nenabízí instantní návod jak zacházet s příslušníky kulturních skupin v České republice? Czechkid se především snaží zprostředkovat zkušenosti lidí, kteří pochází z natolik odlišných prostředí, že si třeba ani nemusí vzájemně rozumět, protože mají zkrátka jiné pojetí času, toho, co znamená tradice, nebo třeba i proto, že někdo má české občanství a jiný jen trvalý pobyt.
To vše není přeci nutně vázáno na příslušnost k nějaké skupině, ale daleko více na konkrétní životní situaci a jedinečnou životní zkušenost.
Pokud pracujeme s jedinci, kteří takové zkušenosti mají, potřebujeme o nich něco vědět a také jim potřebujeme porozumět. A právě to se Czechkid snaží zprostředkovat.
Postavy Czechkid jsou vytvářeny tak, že vycházejí z nejrůznějších reálných osob a situací. Ani jedna však nepředstavuje žádného konkrétního jedince.

Jako první krok pro práci s Czechkid ve školách je samozřejmě potřeba postavy v hodinách představit, teprve pak lze začít pracovat s jednotlivými dialogy. To lze udělat např. v rámci konverzace v hodině anglického jazyka nebo formou domácího úkolu v hodinách českého jazyka.
Aby se vám s postavami lépe pracovalo, dovolím si i v tomto krátkém úvodu jejich základní představení (více pak najdete kliknutím na jednotlivé postavy z hlavní stránky):
Aleš neboli Ali hraje rád fotbálek, dělá orientační běh a chodí do skauta, chce hodně cestovat. Táta je ze Zimbabwe a maminka je z Čech. Ostatní si o něm často myslí, že je cizinec jen proto, že má tmavou pleť.
Andrea zpívá, tančí a učí se romsky. Přestože pochází z romské rodiny, doma už romsky nemluví, což Andreu hodně mrzí.
Daniel má velkou rodinu, doma dvě mladší sestry, hraje fotbálek a hrozně rád boxuje. Doma mluví s babičkou romsky a s ostatními česky. Rád by se stal trenérem v boxu, jinak ještě moc neví.
Jami přišel do Čech s rodinou jako uprchlík z Iráku. Má za sebou nepěkné věci, o kterých ale nerad mluví. Jmenuje se vlastně Abu-Jamal, to si tady ale nikdo nepamatuje, a tak má přezdívku Jami. Je muslim, stejně jako jeho rodiče. Hraje rád fotbal a zkouší i něco na kytaru.
Jožo se narodil v Popradu a sourozence nemá (prý zatím). Miluje všechno, co je spojené s horami – chození, lezení i lyžování. No a aby toho ticha nebylo moc, tak hraje taky na bubny. No a plány? Možná vysoká a nebo taky Indie. To se ještě uvidí.
Magda je tak trochu intelektuálka, hodně čte, píše básničky a hraje na kytaru. Nosí brýle a kvůli tomu často slyší, že je šprtka, i když to samozřejmě není pravda.
Olga hraje moc pěkně na flétnu a taky by chtěla studovat konzervatoř. Kromě toho by ale taky ráda vydělávala, aby mohla přilepšit rodině. Pochází totiž z Ukrajiny a od rodičů ví, že najít pořádnou práci není vůbec lehké.
Pavla hraje volejbal, miluje svého psa Plastyho a má trochu zamotanou hlavu z bratra, který se hlásí k neonacismu. Občas není lehké poradit si s tolika známými, které by tady bratr nejradši neviděl.
Suong přišla z Vietnamu, už tu žije hodně let s rodiči, maminka ale ještě pořád nemluví česky. Proto má Suong náhradní babičku, která jí s češtinou pomáhá. Moc koníčků nestíhá, zato má velké plány. Chce se totiž stát právničkou.
Tim by chtěl být diplomatem, ale neví, jestli to zvládne. Kromě češtiny a holandštiny, což jsou jeho mateřský a otcovský jazyk, by totiž musel perfektně zvládat ještě také další jazyky – a to ne jeden. Jinak hraje volejbal a učí se hrát na varhany.

  • Dialogy

Postavy z Czechkid mají nejen svůj příběh, ale také své životní zkušenosti, které diskutují s ostatními. Tato výměna názorů, zkušeností a vyprávění je zpracována formou dialogů. Když na hlavní stránce kliknete na ikonku, klikněte na „Přejít na mapu“ a dostanete se na stránku s mapkou jednotlivých míst, kde se postavy scházejí. Na jednotlivé dialogy se dostanete kliknutím na jedno z vybraných míst – např. „Lyžák“ a objeví se před vámi stránka s obličeji jednotlivých postav. Každý dialog má svou vůdčí postavu,a když si na ni kliknete, objeví se vám dialog.
Dialogy stejně jako i popisy postav jsou k dispozici v českém i anglickém jazyce. Na konci jednotlivých dialogů můžete kliknout na tlačítko „A jedeme dál“. Na další stránce pak objevíte otázky, úkoly nebo pokračování dialogu.

  • Pro pedagogy

Materiály pro učitele můžeme rozdělit do dvou základních kategorií:
a/ Texty spojené s dialogy:
Každý z dialogů samozřejmě zpracovává nějakou oblast MKV. Proto jsme pro pedagogy připravili podkladové materiály ke každé z těchto oblastí. Materiály pro pedagogy mají vždy stejnou strukturu pro lepší orientaci. Uvozené jsou krátkým představením toho, o co v dialogu jde, následuje vysvětlení pojmů vztahujících se k danému tématu, stať, která představuje dané téma, a na závěr najdete doplňující příběhy a příklady.
b/ Doplňkové texty:
Kromě materiálů vážících se bezprostředně ke konkrétním dialogům jsou k dispozici také další témata, která jsou pro MKV významná (např. nostrifikace, třídy pro jazykovou přípravu atd.). Tyto texty mají stejnou strukturu, neváží se však ke konkrétnímu dialogu a mají tedy spíše obecný charakter.

K materiálům pro pedagogy se můžete dostat dvěma možnými způsoby:
- z jednotlivých dialogů při kliknutí na ikonku “Pro pedagogy“
- přímo z hlavní stránky kliknutím na ikonku „Pro pedagogy“

Jednotlivá témata zpracovávaná v Czechkid jsou postavena podle požadavků na MKV publikované v rámci dokumentů připravované reformy. Tím jsme se snažili dát do ruky učitelům nástroj, který mohou spojit s vytvářením rámcových vzdělávacích programů. Jednotlivé dialogy jsou vystavěny tak, aby mohly být použity v různých předmětech – dle uvážení učitelů na té které škole.
Na závěr je potřeba zmínit, že stránky Czechkid jsou doplněny o metodiku, která je k dispozici na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

 
See this page in English