Třídy pro jazykovou přípravu

  • Co je...?

Třídy pro jazykovou přípravu: Poskytují bezplatnou přípravu žáků-cizinců ze zemí Evropské unie k jejich začlenění do základního vzdělávání v České republice. Tato bezplatná příprava zahrnuje výuku českého jazyka podle § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s § 10 a § 11 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v úplném znění.

Určení škol s třídami pro jazykovou přípravu zajišťují krajské úřady ve spolupráci se zřizovateli a vedením těchto škol. Jejich seznamy jsou zveřejněny krajskými úřady na www stránkách, popř. je možné získat je na odborech školství jednotlivých krajských úřadů. Samotné třídy pro jazykovou přípravu zřizují ředitelé příslušných škol.

  • Téma

Žáci splňující požadavky pro zařazení do tříd pro jazykovou přípravu
Žáci splňující požadavky školského zákona při zařazení do tříd pro jazykovou přípravu musí pocházet ze zemí Evropské unie. Stejné postavení jako občané EU mají podle zákona č. 326/1999 Sb., také občané Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a Norska, pokud jde o pravidla pobytu na území členských států EU a tedy i jejich oprávněnost pro zařazení do tříd pro jazykovou přípravu.

Občanství EU může být u žadatelů o zařazení do tříd pro jazykovou přípravu doloženo pouze cestovním dokladem (cestovní, diplomatický, služební a úřední pas) nebo průkazem totožnosti, neboť občané EU od 1. května 2004 k pobytu na území ČR jiný doklad, vízum ani povolení nepotřebují.

Postup při zařazení žáka splňujícího požadavek školského zákona do tříd pro jazykovou přípravu
Podrobnosti o bezplatné jazykové přípravě stanovuje vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, která nabyla účinnosti dnem 25. ledna 2005.

1) Ředitel školy, ve které žák-cizinec plní povinnou školní docházku (jedná se o tzv. kmenovou školu), vyrozumí zákonného zástupce tohoto žáka do jednoho týdne po jeho přijetí do školy o možnosti docházky do tříd pro jazykovou přípravu. Dále podá informace o způsobu zařazení žáka to této třídy, a to zejména o povinnosti podat žádost, a místech zřízení tříd s jazykovou přípravou v příslušném regionu.
2) Zákonný zástupce žáka-cizince podá písemnou žádost vedení školy s třídou pro jazykovou přípravu o bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání. Záleží na úvaze zákonného zástupce, kterou základní školu s třídou pro jazykovou přípravu zvolí. Jeho rozhodnutí může být ovlivněno například dopravní obslužností (ve většině případů se jedná maximálně o jednu takovou školu v okrese).
3) Ředitel základní školy s třídou pro jazykovou přípravu zařadí žáka-cizince do třídy pro jazykovou přípravu nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

Do tříd pro jazykovou přípravu lze žáka zařadit kdykoliv během školního roku.

Metodická pomoc pro sepsání žádosti zákonného zástupce žáka-cizince k zařazení do třídy pro jazykovou přípravu
Věc: Žádost k zařazení žáka …… (jméno) do třídy pro jazykovou přípravu za účelem jeho / její bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání

Nutné údaje v žádosti:
- jméno žáka
- státní příslušnost
- mateřský jazyk
- den, měsíc, rok narození
- bydliště
- kmenová základní škola v ČR (tj. škola, ve které žák-cizinec plní povinnou školní docházku)
- kmenová základní škola v EU (tj. škola, kterou žák-cizinec navštěvoval v EU)
- datum přihlášení žáka do kmenové základní školy v České republice
- v kmenové základní škole v ČR zařazen/a do ročníku / třídy …….
- počet let splnění povinné školní docházky
- podpis zákonného zástupce žáka-cizince

K žádosti je třeba přiložit kopii cestovního dokladu (tj. cestovního, diplomatického, služebního nebo úředního pasu) žáka nebo průkazu totožnosti žáka.

Podrobnosti o jazykové přípravě
Obsah výuky českého jazyka je určen očekávanými výstupy vzdělávacího oboru Cizí jazyk stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Konkrétní obsah a metody vzdělávání zohledňují potřeby jednotlivých žáků. Třídy pro jazykovou přípravu podle svých možností podporují také výuku mateřského jazyka dětí-cizinců a kultury jejich země původu.

Nejvyšší počet žáků ve třídě pro jazykovou přípravu je 10, nejnižší počet žáků není ze zákona udán. To znamená, že třída pro jazykovou přípravu může být otevřena již s prvním zařazeným žadatelem. Žáci zařazení do třídy pro jazykovou přípravu nejsou žáky školy, ve které navštěvují třídu pro jazykovou přípravu. Absolvování jazykové přípravy se zaznamenává do dokumentace kmenové školy žáka-cizince, tedy školy, v níž žák-cizinec plní povinnou školní docházku. O absolvování jazykové přípravy vydá škola s třídou pro jazykovou přípravu žákovi-cizincovi osvědčení.

Doba výuky ve třídách pro jazykovou přípravu je nejméně 70 vyučovacích hodin po dobu nejvýše 6 měsíců školního vyučování po sobě jdoucích. Všeobecně doporučený model výuky v těchto třídách je 70 vyučovacích hodin v každém pololetí.

  • Příběhy a příklady

„Byla jsem pozvána na úvodní setkání ředitelů škol, ve kterých náš krajský úřad navrhl zřízení tříd pro jazykovou přípravu. Šla jsem tam plna nadšení s dobrým pocitem, že konečně bude dobře postaráno o malé cizince, kteří v našich školách zápasí s češtinou, ale bohužel se stále nedostává peněz na jejich doučování.

Dlouho jsem se však nevznášela na křídlech nadějných očekávání. Hned úvodní slova mě postavila rovnýma nohama na pevnou zem. Bezplatnou jazykovou přípravu můžeme nabízet pouze dětem přicházejícím ze zemí Evropské unie! Právě jim a jenom jim nabídneme bezplatnou výuku češtiny na určených školách. Těm ostatním, kteří se na rozdíl od svých šťastnějších spolužáků nenarodili v některé ze zemí EU a pro něž v mnoha případech předcházelo cestě do Evropy velké utrpení, podobné třídy zřizovat nebudeme. Jak jako učitel vysvětlím malým dětem, proč jeden může a druhý nesmí? A jak zdůvodním jejich dospělým rodičům, svým kolegům a veřejnosti v našem městě, co všechno dělá naše škola pro naplnění rovného přístupu ke vzdělání pro všechny děti bez rozdílu barvy jejich pleti, náboženského vyznání či země jejich původu?

Ostatní účastníci setkání neskrývali tak jako já své překvapení a rázem se rozproudila diskuse o skutečných potřebách malých cizinců na našich školách. Vyšlo najevo, že pouze jediný ředitel z dvanácti zástupců pozvaných škol má ve své škole jednoho žáka ze země Evropské unie, a tomu platí dobře situovaná rodina kurzy češtiny v Praze. Zato všichni ostatní mají ve třídách svých škol malé Asiaty, žáky ze zemí bývalého Sovětského svazu a v menším počtu i malé Afričany. Tito malí cizinci často přicházejí do škol téměř s nulovou znalostí češtiny a ve vztahu žák – učitel a učitel – žák se obě strany učí komunikovat metodou pokusů a omylů při běžném chodu řádného vyučování ve většinové škole.

A tak zatímco rodiny přicházející do ČR z bohatšího Západu evropského kontinentu mohou žádat o bezplatnou jazykovou přípravu pro své děti, jsou mnohem chudší děti z Východu ponechávány na českých školách svému osudu a v lepším případě i obětavé péči svých českých učitelů, kteří zdarma a na úkor svého volného času tyto děti doučují, protože nemohou jinak kvůli svému svědomí.

Postarat se o malé občánky zemí Evropské unie nám velí náš vstup do EU. Povinnosti bylo ze zákona učiněno zadost. Budou i nadále naši zákonodárci a zřizovatelé škol spoléhat na obětavost, nezištnost a soucit českých učitelů, kterým zcela určitě, dříve či později, vstoupí do třídy „jiný cizinec“, než ten z EU?“

Poslední aktualizace 30.03.2007

  • Zdroje

Zákony, vyhlášky:

§ 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Ustanovení § 20 upravuje podmínky, za nichž je poskytováno vzdělávání a školské služby podle zákona osobám, které nejsou občany České republiky. Ustanovení dále upřesňuje postup ze strany ředitele školy při přijímání cizinců ke studiu.

§ 9, § 10 a § 11 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v úplném znění. Příslušná ustanovení řeší vzdělávání ve třídách pro jazykovou přípravu.

Právní výklady (text aktualizovaný k právnímu stavu od 1. ledna 2005):

Internet a odborné publikace:

Studium cizinců ve školách a školských zařízení v České republice: str. 13 – 18 http://www.msmt.cz/Files/HTM/Pravni_vyklady_01_04_predelane.htm)

Metodická pomoc při výuce češtiny jako cizího jazyka:Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (www.auccj.org)

Projekt Varianty (www.varianty.cz)

 
See this page in English