Nostrifikace

  • Co je...?

Nostrifikace: Uznávání zahraničního vysvědčení – žádost o vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení a žádost o vydání rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (nostrifikace) v České republice.

  • Téma

Cizinec přicházející do České republiky, který zde chce pracovat nebo dále studovat, musí požádat o uznání svého dosaženého vzdělání, které by mu umožnilo buď získat kvalifikovanou práci nebo přijetí k dalšímu studiu. Toto uznávání zahraničního vzdělání v České republice se řídí školským zákonem a prováděcí vyhláškou.

Absolvent zahraniční školy, který získal doklad o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání v zahraničí, může požádat krajský úřad příslušný podle místa pobytu žadatele o vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo o jeho nostrifikaci. Osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydá krajský úřad v případech, kdy je Česká republika vázána mezinárodní smlouvou o uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání se zemí, kde je zahraniční škola zřízena a uznána. Pokud je vázána mezinárodní smlouvou o uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání se zemí, kde je zahraniční škola zřízena a uznána, krajský úřad rozhoduje o vydání nostrifikační doložky.

Žadatel, který se identifikuje příslušným osobním dokladem (cestovním pasem), předloží v obou případech spolu se žádostí o uznání rovnocennosti nebo nostrifikaci originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (vysvědčení) a úředně ověřený překlad těchto dokladů do českého jazyka. Tento překlad musí být vyhotoven tlumočníkem, který je zapsaný v seznamu tlumočníků vedeném u některého z krajských soudů v České republice. Pokud příslušná mezinárodní smlouva nestanoví jinak, musí být pravost podpisů a otisků razítek na originálech zahraničních vysvědčení a skutečnost, že škola je uznána na území státu, kde bylo zahraniční vysvědčení vydáno, ověřeno příslušným zastupitelským úřadem České republiky a dále ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo zahraniční škola, která vysvědčení vydala, popřípadě notářem na území takového státu.

Pokud ze zahraničního vysvědčení není patrný obsah a rozsah vyučovacích předmětů, předloží žadatel také rámcový obsah vzdělání oboru, v němž dosažené vzdělání získal.

Jednotlivé krajské úřady a jejich odbory školství, které se znáváním dokladů o zahraničním vzdělání zabývají, vždy příslušnému žadateli vysvětlí konkrétní detaily žádosti podle země, v níž žadatel vzdělání získal.

Krajský úřad vždy po podání žádosti o nostrifikaci zkoumá, zda obsah a rozsah vzdělání v zahraniční škole je obdobný s rámcovým vzdělávacím programem v České republice nebo se odlišuje. Pokud se podstatně neliší, žádosti vyhoví. Pokud se odlišuje jen zčásti nebo pokud žadatel nemohl předložit rámcový obsah vzdělání oboru, v němž dosažené vzdělání získal, nařídí krajský úřad nostrifikační zkoušku. Teprve po jejím úspěšném vykonání pak může vydat příslušnou nostrifikační doložku. Žádost krajský úřad zamítne v případě, že obsah a rozsah vzdělání v zahraniční škole se v porovnání s obdobným rámcovým vzdělávacím programem v České republice podstatně odlišuje. Na základě toho, že na vydání rozhodnutí o nostrifikaci se vztahuje správní řád, je stanovena lhůta 30 dnů pro jeho vydání. Na vydání osvědčení o uznání rovnocennosti se správní řád nevztahuje, ale i v tomto případě je žádost vyřízena nejpozději do 30 dnů. Ve většině případů se daří tyto lhůty výrazně zkracovat.

  • Příběhy a příklady

Alexej a Amir přišli do České republiky každý z jiného státu. Oba ve své vlasti vyučení v oboru zámečník, oba chtěli pracovat u české firmy a žít v České republice. Jediný rozdíl mezi nimi byl právě jen v tom, že v případě Alexeje Česká republika měla uzavřenu s jeho vlastí mezinárodní smlouvu o uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání, v Amirově případě nikoliv. Na krajském úřadu vyplnili žádost a další potřebné doklady.

Protože z překladu obou vysvědčení bylo zřejmé, že rozsah a obsah vzdělání se v podstatě neodlišuje od rámcového vzdělávacího programu v České republice, nebyl problém vydat Alexejovi osvědčení o rovnocennosti, ani Amirovi nostrifikační doložku. Správní poplatek činil 200 Kč.

Poslední aktualizace 30.03.2007

 
See this page in English