Bilingvismus

V tomto dialogu jde o bližší seznámení s fenoménem dvojjazyčnosti. Tim zde vystupuje jako ten, kdo tak trochu vysvětluje, co to vlastně je a jak se oběma jazykům učí. Z dialogu je také zřejmé, že se zkrátka jedná o jiný způsob učení se jazyku. Stejně tak, jako si Pavla neumí představit to, že by měla otcovský jazyk, nedokáže si Tim představit, že by ho naopak neměl. Cílem je zprostředkovat alespoň část zkušenosti dvojjazyčných lidí.

  • Co je...?

Bilingvismus ( latinského základu): Je chápán jako schopnost užít dva jazyky, jazyková dvojjazyčnost.

  • Téma

Tak jako je jasné, že bicykl má dvě kola, zdálo by se, že bilingvismus je jednoduše o dvou. Odpověď na to, kdo je bilingvní nebo co je to bilingvismus, není jednoznačná. Abychom ji správně pochopili, je potřeba rozlišit mezi bilingvismem jako jednotlivou vlastností a bilingvismem jako projevem určité sociální skupiny. Existuje řada různých hledisek, z kterých je možné na problém pohlížet. Rozdílné perspektivy nabízí sociologie, sociolingvistika, politika, geografie, psychologie nebo pedagogika.

Z výše uvedeného dvojího pohledu na bilingvismus vzniká i jeho nejčastější rozdělení na individuální a společenský. Bilingvismus společenský se vyskytuje ve skupinách lidí žijících v konkrétních regionech, kde vytváří rozdílné skupiny, majoritní nebo minoritní. Bilingvní nebo i multilingvní obyvatelé konkrétní země nebo regionu mohou být analyzováni jako odlišná skupina. U ní pak například lingvisté studují proměnu slovní zásoby v čase, geografové mapují hustotu osídlení dvojjazyčně hovořících lidí, pedagogové zkoumají metody a způsoby dvojjazyčného vzdělávání.

Individuální bilingvismus se zabývá schopností jednotlivých lidí osvojit si a užívat druhý jazyk. Například diskuse, zda bilingvismus ovlivňuje myšlení, vyžaduje výzkum jednotlivců ovládajících na různé úrovni dva jazyky v porovnání s monolingvisty. Jako každé rozdělení i tohle připouští určité prolínání a ovlivňování se navzájem. Například postoje jednotlivců k určité jazykové minoritní skupině mohou ovlivnit jazykovou obnovu, posun, celkový vývoj jazyka této skupiny.

Zeptáme-li se tedy člověka, jestli mluví dvěma jazyky, je naše otázka ambivalentní. Možná, že je schopen mluvit dvěma jazyky, v běžném životě ale inklinuje k používání jen jednoho. Nebo možná používá oba jazyky stejně často, ale jeho schopnosti jsou v druhém jazyce omezené. Další člověk bude používat jeden z jazyků pro běžnou komunikaci a v druhém bude číst a psát. Základní rozdíl je tedy v míře jazykových schopností a v míře užívání jazyka. Podle těchto dvou hledisek můžeme tedy bilingvismus dál definovat.

Způsoby rozdělení bilingvismu:

1) Podle věku
Simultánní bilingvismus: Dítě si osvojuje oba jazyky najednou, s oběma má kontakt již od narození nebo raného dětství, nejpozději se druhý jazyk přidá do tří let věku. Nejčastější prostředí pro vznik simultánního bilingvismu je rodina.
Sekvenční (postupný) bilingvismus: Dítě si osvojuje nejprve jeden jazyk, teprve potom nabývá schopnosti v jazyce druhém. Člověk se učí jazyku buď přirozenou cestou v komunitě, školce, rodině nebo formálně, např. ve škole, kurzech pro dospělé atp.

2) Podle dovedností
Vznikající bilingvismus: Druhý jazyk se teprve rozvíjí.
Receptivní bilingvismus: Člověk jazyku rozumí nebo v něm je schopen číst.
Produktivní bilingvismus: Člověk je schopen jak rozumět, tak mluvit oběma jazyky, případně v nich číst a psát.

3) Podle míry ovládnutí jazyka
Existují různé definice které vymezují bilingvismus naprosto odlišnou mírou schopností člověka v druhém jazyce. Velkému zájmu se ale těší kategorie pojmenovaná vyvážený bilingvismus. Ten předpokládá stejnou míru schopností v obou jazycích. I tento termín v sobě nese jistou míru idealizace. Jen výjimečně se najde člověk se stejnými schopnostmi ve čtení, psaní a řeči v různých situacích a prostředích ve dvou jazycích. Nicméně většina autorů připouští výklad vyváženého bilingvismu jako „schopnost člověka používat přiměřeně vzhledem k věku dva jazyky.“ Příkladem může být student, který zvládá dvojjazyčné školní osnovy.

4) Podle vývoje
Vzestupný bilingvismus : Druhý jazyk se rozvíjí.
Klesající bilingvismus: Jeden z jazyků se vytrácí, schopnosti v něm se zhoršují. K tomu dochází například u dětí přistěhovalců, kdy má dítě kontakt hlavně s jazykem majority - ve škole, na ulici, v médiích. A kdy zároveň v rodině se jeho rodným jazykem hovoří zřídka.

5) Podle okolností
Elektivní bilingvismus: Je takový, kdy si člověk sám vybere, že se bude druhý jazyk učit. Je to bilingvismus majoritních skupin, člověk se neučí druhý jazyk na úkor svého rodného.
Příležitostný bilingvismus: Skupiny jednotlivců, kteří se musí stát bilingvní, aby byly schopny fungovat v jazykově majoritní skupině, která je obklopuje. V tomto případě jde většinou o přežití a člověk má jen velmi malou možnost volby.

Jak si představit bilingvního člověka – 2 v 1?

Panuje představa, že bilingvní člověk je vlastně něco jako dva monolingvní v jednom. Z této představy pak vychází i mnoho starších výzkumů, které porovnávaly bilingvisty s monolingvisty. Jazykové schopnosti bilingvistů se tak vyhodnocovaly podle monolingvních standardů a tak například bilingvní děti dotazované ve svém slabším jazyce v testech inteligence zákonitě dosahovaly horších výsledků. Nový pohled na problematiku navrhuje vidět v bilingvistech integrovaný celek, který není složený ze dvou úplných nebo neúplných monolingvistů. Francois Grosjean nabízí analogii ze světa atletiky. Jeho otázka zní: Jak můžeme spravedlivě posuzovat sprintera, skokana do výšky a běžce přes překážky? Sprinter a skokan se soustředí na jednu dovednost, ve které podávají své nejlepší výkony, kdežto překážkář na dvě dovednosti, které se snaží kombinovat a podat tak nejlepší výkon. Pouze výjimečně však poběží stejně rychle jako sprinter nebo vyskočí výš než skokan. Posuzovat, kdo je lepší atlet, ale nedává příliš smysl.

Některé potenciální výhody bilingvismu:

1) Výhody při komunikaci:
- širší komunikační pole ( širší rodina , komunita, mezinárodní spojení, zaměstnání ).
- gramotnost ve dvou jazycích.

2) Kulturní výhody:
- hlubší multikulturnost, dvoujazyčná zkušenost se světem.
- větší tolerance vůči menšinám, menší inklinace k rasismu.

3) Rozvoj poznávacích schopností:
- rozvoj myšlení, kreativity, citlivosti v komunikaci.

4) Osobnostní rozvoj:
- posílení sebeúcty, sebejistoty.
- bezpečná identita.

5) Výhody v oblasti vzdělávací:
- rostoucí možnost dosažení vyššího vzdělání.
- snazší učení se třetímu jazyku.

6) Ekonomické výhody:
- širší možnost uplatnění v různých zaměstnáních.

Předsudky o bilingvismu – děti a bilingvismus:

1) Bilingvní dítě se nenaučí ani jeden jazyk pořádně
Za vhodných podmínek se to stát nemůže. Hovoříme li o bilingvismu vznikajícím od raného dětství v rodině, je nutné dodržovat určitá pravidla a vytvořit příznivé podmínky. Patří sem pozitivní postoj k bilingvismu v nejbližším okolí, dostatek kontaktů s oběma jazyky, vzbuzení potřeby oba jazyky používat. Při metodě jeden člověk – jeden jazyk je nutné, aby oba rodiče toto pravidlo dodrželi a v komunikaci s dítětem jazyky nemíchali. Pak by dítě mohlo mít problém jazyky od sebe oddělit.

2) Dítě nebude schopné jazyky od sebe oddělit, bude je vždycky míchat
Tento názor možná vznikl z faktu, že malé děti skutečně procházejí fází, kdy oba jazyky míchají. Často mají pro označení konkrétního předmětu nejdříve jen jeden výraz v jednom z jazyků. Méně časté, ale ne neobvyklé jsou případy, kdy děti od počátku označují členy rodiny nebo blízké předměty v obou jazycích. V tomto počátečním stadiu míchání slov v obou jazycích dítě přenáší do druhého jazyky i jazykovou strukturu, například stavbu věty nebo gramatické vzorce. Později začíná dítě jazyky od sebe oddělovat, až je schopné je bezpečně rozlišit. To můžeme sledovat často už u dvouletých dětí, kdy vidíme, jak dítě mluví s matkou, pak se obrátí na otce a ve vteřině přejde do druhé řeči. Stejně tak je ověřený fakt, že dospělý bilingvní člověk v komunikaci s monolingvním, jazyky nemíchá vůbec a to i v případě, že je neovládá oba stejně dobře.

3) Bilingvismus může být příčinou poruch učení jako je dyslexie, horších výsledků ve škole
Nejčastější příčina horších výsledků ve škole u bilingvních dětí je nedostatečně osvojený jeden z jazyků. Pokud dítě musí zvládat školní osnovy v jeho slabším jazyce, je zde riziko, že se to negativně projeví na jeho školní úspěšnosti. Problémem tedy není bilingvismus sám o sobě a situace se dá řešit spíše podporou rozvoje slabšího jazyka než jeho odbouráním.

Stejně tak nebyla nikdy žádnými výzkumy prokázána příčinná souvislost mezi bilingvismem a specifickými poruchami učení jako je dyslexie nebo lehká mozková dysfunkce! Do skupiny dětí mající takové problémy patří samozřejmě i děti bilingvní. Zmíněné poruchy však rozhodně nejsou způsobeny samotným bilingvismem. Zvlášť metoda jeden člověk – jeden jazyk , jaká je popisována v rozhovoru dětí, nepřináší obvykle vážnější problémy. Je považována za jeden z nejpřirozenějších způsobů , jak si osvojit dva jazyky. V odborné literatuře se nevyskytuje žádná zmínka o vlivu bilingvismu na vznik dyslexie.

4) Bilingvisté jsou výbornými překladateli
I když platí pravidlo, že každého tlumočníka a překladatele lze považovat za bilingvistu, určitě to neznamená, že každý bilingvní člověk musí být výborný tlumočník a překladatel. Při překladu není zapotřebí jen schopnost ovládat dva jazyky, ale i další dovednosti. Ty vyžadují studium technik překladu, postupů zaznamenávání si údajů a faktů a mnoho dalších činností. Je to náročná činnost, která neznamená pouze zvládnutí obou jazyků. Profesionální tlumočníci a překladatelé se také často specializují jen na určitou oblast, například právo, počítače, medicínu apod.

Bilingvní děti, které dobře ovládají oba jazyky, začínají být schopné překládat jednoduché výrazy z jednoho jazyka do druhého kolem třetího až čtvrtého roku. Dítěti tato schopnost přináší pocity důležitosti, jež podporují zdravý vývoj osobnosti. Někdy se ale může stát překládání pro děti frustrující a nepříjemné, zejména, je li dítě nuceno překládat ve společnosti dospělých na požádání. Časová tíseň a pocit upřené pozornosti na jeho výkon vytvářejí velmi nepřirozenou atmosféru. Dospělý musí k dítěti přistupovat velmi citlivě a nikdy nenaléhat. U dítěte, které si druhý jazyk teprve osvojuje, tedy neumí ho ještě používat dostatečně vzhledem ke svému věku, není překlad vůbec vhodnou metodou, a to zejména pro případné zjišťování, co už dítě umí!

  • Příběhy a příklady

Veronika, 5 let
Veronika žije v České republice, matka je Češka, otec Ital. Maminka mluví s Veronikou česky, otec italsky. Česky mluví holčička jako každé jiné dítě jejího věku, má širokou slovní zásobu, jazyk nijak nekomolí. Otec je pracovně vytížený, kontakt s dcerou má rozhodně menší než matka. S italskou babičkou se rodina setkává asi dvakrát do roka. Tatínkovi Veronika od počátku rozumí, mluvit italsky ale začala později, až ve dvou a půl letech. Její italština není na takové úrovni jako čeština, dokáže ale vyjádřit, co potřebuje. Ani jeden z rodičů neovládá rodný jazyk toho druhého na dostatečné úrovni pro komunikaci mezi sebou. V rodině je tedy komunikačním jazykem rodičů angličtina. Rozhodli se proto začít u holčičky rozvíjet i jazyk anglický. Ve třech letech začala Veronika navštěvovat anglickou školku, tedy školku, kde učitelé mluví pouze anglicky, ale děti mezi sebou mluví česky. Několik měsíců se odmítala účastnit her v angličtině, slova neopakovala. Byla ale vždy poblíž a sledovala, jak děti zpívají, hrají hry. Postupně se k nim začala přidávat, nejprve pouze mlčky, pak při písních a básničkách a až nakonec začala mluvit sama. Rozvoj její angličtiny byl potom poměrně rychlý. Ve svých pěti letech je schopná rozumět přiměřeně věku, používat jednoduché věty. V její řeči je ještě mnoho agramatismů, dovede ale vyjádřit, co potřebuje. Dalo by se říct, že Veronika je už teď trilingvní (nebo multilingvní), a pokud bude mít stejné podmínky a dostatečné množství kontaktů se všemi třemi řečmi, budou se dále ještě rozvíjet. Při podobných podmínkách (například, že se neodstěhují do jiné země) bude její dominantní řečí čeština.

Jane, 32 let
Jane je Australanka, ve své rodné zemi žila do svých dvaceti sedmi let. Jejím jediným jazykem byla angličtina. Do České republiky se přistěhovala za svým přítelem, později manželem. Začala pracovat ve firmě, kde používala jako komunikační jazyk angličtinu. Mezi zaměstnanci byli ale i Češi, takže měla s češtinou nepřetržitý kontakt. Doma s manželem mluvili hlavně anglicky, pomalu se ale snažili češtinu do komunikace zapojovat. Jane zároveň začala navštěvovat kurzy češtiny. Také kontakt se širší manželovou rodinou, běžné denní situace jako nakupování, kontakt s přáteli a sousedy a podobně, jí pomáhaly a zároveň nutily český jazyk rozvíjet. Dnes po pěti letech života v Česku obstojně mluví, čte i píše česky. V řeči jsou stále patrné časté chyby ve slovosledu nebo gramatice, avšak vývoj jazyka bude stále pokračovat. Její roční syn bude zcela určitě bilingvní, neboť s ním mluví anglicky, kdežto otec česky. Tato kombinace se zdá být úplně nejvhodnější, protože jeho dominantním jazykem bude s největší pravděpodobně čeština, pokud rodina bude žít v Česku. Zároveň nejužší kontakt s matkou mu umožní při vhodných podmínkách poměrně bezpečně rozvinout i jazyk anglický. Ten bude v budoucnu i vhodným komunikačním prostředkem pro všechny členy rodiny.

Poslední aktualizace 30.03.2007

  • Zdroje

Odborná literatura:

Baker, C. (2000). The Care and Education of Young Bilinguals: An Introduction for Professionals. Multilingual Matters. Clevedon.

Baker, C. (1993). Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Multilingual Matters. Clevedon.

Hakuta, K. (1986). Mirror of Languages: The Debate on Bilingualism. USA: Basic Books, Inc.

Štefánik, J. (2000). Jeden člověk, dva jazyky: Dvojjazyčnost u dětí – Predsudky a skutečnosti. Bratislava: Academic Electronic Press.

 
See this page in English